Campaigner (Quadrature Programme) 12 Month Fixed Term Contract

Organization icon

World Wide Fund for Nature

Location icon

Cardiff, United Kingdom

Clock icon

6 days ago

Job details

Job reference

REQ000468

Date posted

25/07/2022

Application closing date

24/08/2022

Location

Cardiff

Salary

£32,937

Package

Hybrid working

Contractual hours

35

Basis

Full time

Job category/type

Advocacy and Campaigns

Campaigner WWF Cymru Welsh June2022.pdf

Campaigner (Quadrature Programme) 12 Month Fixed Term Contract

Job description
(English version available below)

Ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch ymgyrchu dros natur a’r hinsawdd? Oes gyda chi wybodaeth fanwl am Gymru a’i diwylliant, ei gwleidyddiaeth a’i chyfryngau? Mae WWF Cymru yn chwilio am Ymgyrchydd a fydd yn cefnogi ac yn arwain y gwaith o gyflawni ein hymgyrchoedd ymgysylltu torfol ym meysydd defnydd tir a systemau bwyd yng Nghymru. Ai chi yw hwn?

Byddwch yn canolbwyntio ar ymgyrchu digidol, gan ddefnyddio eich creadigrwydd i ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd i ysgogi ein cefnogwyr a’r cyhoedd yn ehangach er mwyn cefnogi ein gwaith hollbwysig. Byddwch yn datblygu syniadau a chynnwys creadigol ac yn cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio strategaethau cynnwys a’u rhoi ar waith ar y cyfryngau cymdeithasol, y we a thrwy e-bost. Byddwch yn dehongli ymchwil cynulleidfa er mwyn creu cipolwg a fydd yn llywio gweithgarwch yn y dyfodol hefyd. Yn bwysig, byddwch yn adeiladu cysylltiadau â grwpiau cymunedol, partneriaid posibl a sefydliadau allanol yng Nghymru er mwyn inni fod mor effeithiol â phosibl.

Ar gyfer y rôl hon, rhaid bod gennych brofiad o’r cyfryngau ac ymgyrchu torfol ac wedi cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu a chyflawni ymgyrchoedd cyhoeddus. Bydd hyn wedi cynnwys cynhyrchu cynnwys ar draws y sbectrwm digidol. Yn hyfedrus mewn cynllunio, briffio ac amserlennu, byddwch yn dda am ddatblygu negeseuon ymgyrch a hefyd yn meddu ar sgiliau rhagorol o ran rheoli prosiectau, adeiladau perthnasoedd a chyfathrebu.

Yn ddelfrydol, bydd gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn y Gymraeg.

Os yw’r cyfle i wneud ein byd yn lle gwell trwy eich gwaith yn eich cyffroi, byddem wrth ein bodd i glywed gennych chi. Cliciwch ar y ddolen a gwneud cais trwy ein gwefan gan gyflwyno copi o’ch CV cyfredol a’r Datganiad Ategol i nodi beth sy’n golygu y byddwch yn cyd-asio’n dda gyda ni.

Mae pob rôl yn WWF yn agored i geisiadau gan bob rhan o’r gymdeithas. Credwn ym mhotensial pawb heb ystyried; rhyw, hil, crefydd neu gred, tarddiad ethnig, gallu corfforol gwahanol, strwythur teuluol, ffactorau economaidd-gymdeithasol, oed, cenedligrwydd neu ddinasyddiaeth, partneriaeth briodasol, ddomestig neu sifil, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, neu unrhyw agwedd arall sy’n golygu mai chi yw chi. Yma yn WWF, rydym wedi ymrwymo i gynhwysiant ymwybodol sy’n helpu i feithrin ethos o berthyn, cysylltiad a nod cyffredin. Yn ein barn ni, po fwyaf amrywiol ydym ni, gorau y byddwn ni; mae hyn yn ein dwyn ynghyd ac yn ein grymuso i ddatblygu, ymgysylltu ac ysbrydoli; ac yn hollbwysig, i helpu i greu dyfodol lle gall pobl fyw mewn cytgord â natur.

Mae ein polisïau a’n buddion yn adlewyrchu’r ffaith ei bod yn bwysig i bobl allu cael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith a gallu dod â’u ‘hunan llawn’ i’r gwaith.

Mae ar ein byd eich angen chi mwy nag erioed o’r blaen. Ni yw’r genhedlaeth gyntaf sy’n gwybod ein bod ni’n dinistrio’r byd ac mae’n bosibl mai ni yw’r genhedlaeth olaf a all wneud unrhyw beth yn ei gylch. Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n teimlo’n angerddol ynghylch ei gwneud yn annerbyniol yn wleidyddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd dinistrio adnoddau naturiol ein planed. Mae arnom angen ichi ymuno yn y frwydr dros ein byd.

Are you passionate about campaigning for nature and climate? Do you have in-depth knowledge of Wales and its cultural, political and media landscapes? WWF Cymru are looking for a Campaigner who will support and lead delivery of our mass engagement campaigns on land use and food systems in Wales. Does this sound like you?

You will focus on digital campaigning, using your creativity to engage new audiences to mobilise our supporters and the wider public in support of our vital work. You will develop creative ideas and content and be involved in planning and executing content strategies across social, web and email. You will interpret audience research to provide insight to shape future activity too. Importantly, you will build links with community groups, potential partners and external organisations in Wales to maximise our effectiveness.

For this role you must have experience of media and mass campaigning and been involved in developing and delivering public campaigns. This will have included producing content across the digital spectrum. Proficient in planning, briefing and scheduling, you will be good at developing campaign messaging and also possess excellent project management, relationship building and communication skills.

Ideally you will have excellent written and verbal communications skills in Welsh.

If you are passionate about making our world a better place through your work, we would love to hear from you. Please click on the link and apply via our website by submitting a copy of your up-to-date CV and the Supporting Statement to highlight what makes you a good fit for us.

Every role at WWF is open to applications from all sections of society. We believe in the potential of everyone regardless of; sex, race, religion or belief, ethnic origin, different physical ability, family structure, socio-economics, age, nationality or citizenship, marital, domestic or civil partnership, sexual orientation, gender identity, or any other aspect that makes you, well you. Here at WWF, we are committed to conscious inclusion that helps cultivate an ethos of belonging, connection and shared purpose. We believe that the more diverse we are the better we become; this brings us together and empowers us to develop, engage and inspire; and critically to help build a future where people can live in harmony with nature.

Our policies and benefits reflect the importance of people being able to have a good work-life balance and being able to bring their ‘full self’ to work.

Our world needs you like never before. We are the first generation to know we are destroying the world and we could be the last that can do anything about it. We are looking for people who are passionate about making it politically, socially and economically unacceptable to destroy our planet’s natural resources. We need you to join us in the fight for our world.